Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

RW van der Meer hodn Let it Happen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74206788 en is gevestigd aan de professor Hugo de Vrieslaan 11, 3571 GE te Utrecht.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, behalve uitdrukkelijke anders is aangegeven. 2. Dienstverlener: Let it Happen biedt Diensten aan Boeker, hierna: Let it Happen. 3. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de beroep van beroep van bedrijf. 4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de beroep van beroep van bedrijf. 5. Boeker: het Bedrijf van de Consument die Let it Happen heeft aangesteld, projecten aan Let it Happen heeft verleend voor Diensten die door Let it Happen worden uitgevoerd, of aangeboden Let it Happen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 6. Ontvanger: de Consument die deelneemt aan de Ervaring. 7. Aanbod: elke aanbieding van offerte aan Boeker tot het verrichten van diensten door LetItHappen. 8. Ervaring: een van meerdere activiteiten op basis van door Boeker aangeleverde informatie, op maat gemaakt voor de Ontvanger (s). 9. Diensten: Let it Happen organiseert Ervaringen voor beide Bedrijven als Consumenten, waarbij de Ontvanger vooraf niet weet waardoor de Ervaring bestaat. Het verrassingselement is nadrukkelijk onderdeel van de behandelde Diensten. 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Boeker en Let it Happen, voorstellen van Let it Happen voor Diensten die door Let it Happen aan Boeker worden verstrekt en die door Boeker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerde door Let it Happen. Waar de Ontvanger vooraf niet weet waardoor de Ervaring bestaat. Het verrassingselement is nadrukkelijk onderdeel van de behandelde Diensten. 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Boeker en Let it Happen, voorstellen van Let it Happen voor Diensten die door Let it Happen aan Boeker worden verstrekt en die door Boeker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerde door Let it Happen. Waar de Ontvanger vooraf niet weet waardoor de Ervaring bestaat. Het verrassingselement is nadrukkelijk onderdeel van de behandelde Diensten. 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Boeker en Let it Happen, voorstellen van Let it Happen voor Diensten die door Let it Happen aan Boeker worden verstrekt en die door Boeker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerde door Let it Happen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Let it Happen, elke overeenkomst tussen Let it Happen en Boeker en op elke dienst die door Let it Happen wordt aangeboden. 2. Er wordt een overeenkomst gesloten, krijgt Boeker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Let it Happen aan Boeker aangeven op welke wijze Boeker de algemene voorwaarden kan inzien. 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In staat situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Let it Happen is overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, conclusies en vervolgopdrachten van Boeker. 5. De algemene voorwaarden van Boeker zijn toegelaten. 6. Indien een van meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk van geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige / vernietigde bepaling (en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg van situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen besproken en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepassingselijkheid van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW is expliciet toegelaten. en zal de nietige / vernietigde bepaling (en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg van situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen besproken en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepassingselijkheid van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW is expliciet toegelaten. en zal de nietige / vernietigde bepaling (en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg van situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen besproken en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepassingselijkheid van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW is expliciet toegelaten.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Let it Happen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, schriftelijk schriftelijk vermeld anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit vermeld in het Aanbod vermeld. 2. Let it Happen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Boeker schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Let it Happen het recht een Overeenkomst met een (geproduceerd) Boeker om een ​​voor Let it Happen gegronde reden te weigeren. 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, aldus Boeker in staat is een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding van het ontbinden van de overeenkomst. 4. Aanbiedingen van offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 5. Oplevertijden in het aanbod van Let it Happen zijn in indicatief en geven Boeker bij overschrijding van geen recht op ontbinding van schadevergoeding, natuurlijk bezwaar anders is overeengekomen. 6. Wanneer in het Aanbod geen kosten, reserveringen van andere voorzieningen zijn opgenomen voor aanpassingen aanpassingen ten aanzien van geplande plannen Ervaring en wegens onverwachte (weers) omstandigheden van andere al dan niet nieuwe van voorgestelde wensen van Boeker, op enig moment aanpassingen nodig zijn van de overeengekomen diensten van Ervaringen, dient Boeker hiervan de meerkosten te vergoeden aan Let it Happen. 7. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Ervaring gelimiteerd is,

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boeker een Aanbod van Let it Happen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Let it Happen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. 2. Let it Happen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 3. Let it Happen is niet gehouden aan een Aanbod indien Boeker redelijkerwijs had kunnen verwachten van heeft begrijpen van behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing van verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Boeker geen rechten ontlenen. 4. Indien Boeker een riet bevestigde opdracht annuleert, worden het riet gemaakt gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Boeker. 5. Elke overeenkomst die met Let it Happen wordt aangegaan van een project dat door Boeker aan Let it Happen wordt geleid, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Let it Happen is verbonden. 6. Het herroepingsrecht van Boeker is een Bedrijf is verplicht, tenzij anders overeengekomen. 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Boekers wordt aangegaan, is elke Boeker afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vastgelegd in de overeenkomst. 2. Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een definitieve termijn wordt gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Tevens worden verstaan ​​de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Boeker. 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Boeker onverlet voor zover Let it Happen tien tijd van de ontbinding rieten werkzaamheden heeft verricht van prestaties heeft geleverd. Boeker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 4. Boeker kan de Overeenkomst voor aanvang van de Ervaring begonnen. Boeker is verplicht tot de gemaakte kosten van Let it Happen volledig te vergoeden tegen het overeengekomen (uur) tarief. De urenregistratie van Let it Happen is hierbij leidend. 5. Annulering van een riet aangevangen Ervaring is niet mogelijk. 6. Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst zonder verplichte ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming uiteindelijk door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is LetItHappen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en / of schadevergoeding De urenregistratie van Let it Happen is hierbij leidend. 5. Annulering van een riet aangevangen Ervaring is niet mogelijk. 6. Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst zonder verplichte ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming uiteindelijk door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Let it Happen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en / of schadevergoeding De urenregistratie van Let it Happen is hierbij leidend. 5. Annulering van een riet aangevangen Ervaring is niet mogelijk. 6. Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst zonder verplichte ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming uiteindelijk door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Let it Happen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en / of schadevergoeding Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst zonder aanvankelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming afgesloten door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Let it Happen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en / of schadevergoeding Mogelijk Boeker als Let it Happen kan de overeenkomst zonder aanvankelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming afgesloten door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Let it Happen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en / of schadevergoeding

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Let it Happen zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Let it Happen staat in voor een professionele en gegarandeerde dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 2. De overeenkomst op basis waarvan Let it Happen de diensten genoteerd, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Boeker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de overeengekomen Diensten in verband met de Overeenkomst. 3. De door Boeker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de deur Let it Happen aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Let it Happen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passagier indien de verstrekte informatie onjuiste en / of onvolledig beslist te zijn. 4. Bij de uitvoering van de diensten is Let it Happen niet verplicht van gehouden om de gevolgen van Boeker op te volgen indien gevolg de inhoud van omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de betreffende aanvullende werkzaamheden worden geproduceerd voor Let it Happen, wordt Boeker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende aanvullende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Let it Happen heeft het recht van Ervaring naar eigen inzicht en vrijheid te organiseren zolang de Ervaring in lijn is en blijft met de wensen van Boeker. LetItHappen is gerechtigd onderdelen te wijzigen met ervaringen Ervaringen van het beste mogelijke alternatief, ook indien dit meer kosten met zich meebrengt. 5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vastgelegd, houdt Let it Happen Boeker tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 6. Let it Happen is gerechtigd voor de uitvoering van de Ervaringen naar eigen inzicht derden in te schakelen. 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de deur Boeker verstrekte informatie tijdens het intakegesprek. Partijen zullen in samenspraak, met inbreng van Let it Happen tot een plan van aanpak komen. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een gevolgde planning. Nimmer is Let it Happen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang van oplevering van de Diensten wordt vertraagd voorbeeld voorbeeld Boeker niet of niet tijdelijk, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Let it Happen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Boeker komen, sprake is van vertraging, heeft Let it Happen het recht haar diensten op te schorten van met goedgekeurde van de planning, beslissingen te nemen zonder bovengenoemde uitdrukkelijke toestemming van Boeker. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Boeker. 8. Boeker dient Let it Happen actuele te informeren over de eventuele beschikbare gegevens van Ontvanger en andere betrokkenen bij de Ervaring, indien en voor zover relevant. Ook dient er één één gereserveerdatum vastgesteld te worden ingeval de Ervaring wegens (onvoorziene) omstandigheden niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kan worden. 9. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Let it Happen is geleid leidend en geeft de minimale richtlijnen aan die deur Boeker op gevolgd dienen te worden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst werknemers van Boeker veroorzaakt geven aan Let it Happen en / of aan de deur haar ingeschakelde derden, worden deze veronderstelde beslissing van Boeker te zijn en is Boeker gehouden de (financiële) overeengekomen te voldoen. Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle deuren geleden schade en gevolgschade indien Boeker, haar werknemers van door haar ingeschakelde derden tijdens de Ervaring gemaakte afspraken niet nakomen. 10. Let it Happen zal gedurende de Ervaring aanwezig zijn op de betreffende locatie. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt de overeengekomen Ervaring niet uitgevoerd kan worden, heeft Let it Happen een back-upplan. Boeker heeft geen verdere inspraak in het back-upplan. Partijen kunnen hooguit tijdens het intakegesprek elementen afspreken die ingeval van een back-up plan aanwezig dienen te zijn. Indien en voor zover een back-upplan wordt uitgevoerd, heeft Boeker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. heeft Let it Happen een back-upplan. Boeker heeft geen verdere inspraak in het back-upplan. Partijen kunnen hooguit tijdens het intakegesprek elementen afspreken die ingeval van een back-up plan aanwezig dienen te zijn. Indien en voor zover een back-upplan wordt uitgevoerd, heeft Boeker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. heeft Let it Happen een back-upplan. Boeker heeft geen verdere inspraak in het back-upplan. Partijen kunnen hooguit tijdens het intakegesprek elementen afspreken die ingeval van een back-up plan aanwezig dienen te zijn. Indien en voor zover een back-upplan wordt uitgevoerd, heeft Boeker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 7 Verplichtingen Boeker

1. Boeker is verplicht alle door Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Let it Happen niet in staat is een volledige uitvoering en / of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Boeker. 2. Let it Happen is niet verplicht om de juistheid en / of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren van om Boeker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Let it Happen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Let it Happenvoor derden is samengesteld en / of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 3. Let it Happen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Let it Happen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten te ontvangen de informatie is ontvangen, zonder onderhouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Boeker. Ingeval van uitdrukkelijke omstandigheden dient Boeker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Let it Happen. indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzocht om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Let it Happen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten te ontvangen de informatie is ontvangen, zonder onderhouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Boeker. Ingeval van uitdrukkelijke omstandigheden dient Boeker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Let it Happen. indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzocht om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Let it Happen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten te ontvangen de informatie is ontvangen, zonder onderhouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Boeker. Ingeval van uitdrukkelijke omstandigheden dient Boeker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Let it Happen.

Artikel 8 Ervaring

1. Let it Happen kan ideeën, adviezen en ontwerpen maken ten behoeve van de Ervaring. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, maar zal LetItHappen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Boeker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid van zij de voorgestelde adviezen en / van Ervaringen opvolgt. 2. Boeker is op eerste verzoek van Let it Happen verplicht om door haar aangeboden voorstellen te beoordelen. Indien Let it Happen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, hierdoor Boeker niet of niet tijdig een beoordeling op een deur Let it Happen gedaan voorstel, is Boeker 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de uitvoering van de adviezen van LetItHappen kunnen weergeven, zoals de (on) mogelijkheid tot het uitvoeren van de wensen van Boeker rekening voldoen met de relevante factoren en eventuele onvoorziene omstandigheden. Let it Happen is gerechtigd onderdelen van de Ervaring aan te passen, zolang de aanpassingen passen in het groter geheel 4. Boeker zal Let it Happen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Diensten alle omstandigheden melden die van belang zijn van kunnen zijn Boeker aandacht wenst.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Boeker nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Boeker te komen, is Boeker verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. LetItHappen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Boeker verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 2. Indien gewijzigde omstandigheden gevolgen kunnen hebben voor het budget, en LetItHappen niet in de gelegenheid is hierover in overleg te treden met Boeker, is LetItHappen gerechtigd zonder overleg met Boeker de wijzigingen door te voeren en de meerkosten hiervan door te berekenen aan Boeker. 3. LetItHappen is gerechtigd naar eigen inzicht veranderingen aan te brengen in reeds overeengekomen onderdelen van de Ervaring indien dit naar het oordeel van LetItHappen nodig ten behoeve van is of indien sprake is van gewijzigde omstandigheden. Alle meerkosten ten gevolge hiervan komen voor rekening en risico van Boeker.

Artikel 10 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor Consumenten inclusief omzetbelasting (btw), en voor Bedrijven exclusief btw tenzij anders overeengekomen. 2. LetItHappen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door LetItHappen opgestelde registratie (nacalculatie). 3. Boeker is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Boeker door LetItHappen haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Boeker een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Boeker het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 5. Boeker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 6. LetItHappen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 7. Boeker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van LetItHappen. 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Boeker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Boeker uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

1. Wanneer Boeker een bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Boeker van rechtswege in verzuim. Wanneer Boeker niet aan haar betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen eer, zal Boeker voorkomt een Consument eerst een kennisgeving aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Boeker opgevat een Consument, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Boeker binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen, deze zij in verzuim raken. 2. Vanaf de datum dat Boeker in verzuim is, zal Let it Happen zonder voorafgaande ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te regelen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 3. Indien Let it Happen meer van hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Boeker. Indien Let it Happen meer van hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Boeker. Indien Let it Happen meer van hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Boeker.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Let it Happen gaat bekend om met de (persoons) gegevens van Boeker en de Ontvanger, volgens andere personen betrokken bij de Ervaring, en zal deze slechts conform de normen normen gebruiken. Indien gevraagd gevraagd zal Let it Happen de betrokkene informeren informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en gedetailleerde informatie kunnen per e-mail worden gesteld via [email protected] 2. Boeker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die zijn verwerkt in een dienst van Let it Happen verwerkt worden. Boeker staat er tevens voor in de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Boeker Let it Happen tegen elke (rechts) vordering welke verband houdt met deze gegevens van de uitvoering van de overeenkomst. 3. Boeker dient ervoor zorg te dragen dat de personen waarvan de persoonsgegevens verzameld worden, bekend zijn met het doel van de verwerking en hiervoor toestemming hebben gegeven, met uitzondering van de Ontvanger (s). 4. Indien Let it Happen op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Let it Happen heeft het recht om de ontvangst van door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Boeker nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Let it Happen gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 2. Let it Happen is bevoegd de nakoming van haar op rustende verbintenissen op te schorten daarop Boeker in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te laat betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Boeker schriftelijk worden bevestigd. 3. Let it Happen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 4. De opschorting (en / of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichting van Boeker voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Boeker verplicht om Let it Happen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Let it Happen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Boeker.

Artikel 14 Overmacht

1. Let it Happen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 2. Onder overmacht aan de zijde van Let it Happen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Let it Happen, (ii) het niet naar gewenste nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Boeker van genoemde derden aan Let it Happen (iii) gebrekkigheid van programmatuur of verzoeken bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) opslag van elektriciteit, internet, datanetwerk- en / of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Let it Happen van door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Let it Happen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk van blijvend verhinderen. 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Boeker worden betaald. Let it Happen is niet verplicht om Boeker te vergoeden voor verliezen verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Boeker worden betaald. Let it Happen is niet verplicht om Boeker te vergoeden voor verliezen verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Boeker worden betaald. Let it Happen is niet verplicht om Boeker te vergoeden voor verliezen verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

1. Let it Happen organiseert Diensten waarbij de kern van de overeenkomst is dat de Boeker vooraf niet weet waardoor de Diensten bestaan, de Diensten hebben immers nadrukkelijk een verrassingselement. Dit brengt met zich mee dat inhoudelijke klachten over de behandelde Diensten nimmer leiden tot aansprakelijkheid op grond van een toerekenbare tekortkoming, behoudens opzet van bewuste roekeloosheid aan de zijde van Let it Happen. 2. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Let it Happen alleen verondersteld indien Let it Happen dit resultaat bij het aangaan van de Overeenkomst verplicht heeft beloofd. 3. Indien en voor zover sprake is van toerekenbare tekortkoming van Let it Happen, is Let it Happen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Boeker Let it Happen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Let it Happen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige omschrijving omschrijving / onderbouwing van de tekortkoming, waardoor Let it Happen in staat is om adequaat te reageren. 4. Indien het verrichten van diensten door Let it Happen leidt tot aansprakelijkheid van Let it Happen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, maar slechts tien aanzien van de deur Boeker geleden directe schade waardoor de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Let it Happen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking van voorkoming van directe schade, de toepasselijke van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 5. Let it Happen sluit duidelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Let it Happen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en / of geleden geleden, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 6. Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Boeker aan een derde wordt geleverd en mede voort uit deur van Let it Happen. 7. Enige door Let it Happen opgeleverde adviezen, op basis van door Boeker onvolledige en / of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Let it Happen. 8. Indien door of namens Boeker een derde wordt ingeschakeld, is Let it Happen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Boeker ingeschakelde derde verklaring het proces van resultaten (van het opgestelde advies) van de door Boeker ingeschakelde derde in Let it Happen haar eigen advies en / van de Ervaring. 9. Let it Happen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door / namens Let it Happen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 10. Alle aanspraken van Boeker wegens tekortschieten aan de zijde van Let it Happen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Let it Happen binnen een jaar nadat Boeker bekend was van redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waardoor zij haar medeweten baseert. Een jaar na het afsluiten van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Let it Happen.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Let it Happen en Boeker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wordt verleend in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien mannen redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie riet openbaar / algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en / of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Boeker aan Let it Happen bekend gemaakt is en / of op andere wijze door Let it Happen is afgerond. 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Let it Happen opgestelde adviezen, ontwerpen, werkwijze en / of verslaglegging betreffende de opdracht van Boeker.Het is Boeker verboden verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Bovendien betracht Let it Happen paarden de zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Boeker verstrekt. 3. Indien Let it Happen op grond van een wettelijke bepaling van een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan de deur van de wet van bevoegde rechter van aangegeven derde (mede) te verstrekken en Let it Happen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Let it Happen niet verplicht tot enige schadevergoeding en geeft Boeker geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.4. Voor de overdracht van verspreiding van informatie aan derden en / van publicatie van mededelingen, adviezen van producties die door Let it Happen aan derden worden verstrekt, is de toestemming van Let it Happen vereist, een een toestemming vooraf is overeengekomen. Boeker zal Let it Happen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de toestemmingsverklaring van Let it Happen is verspreid. 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Let it Happen en Boeker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Boeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en / of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Let it Happen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, verstrekt voor de (persoons) gegevens die zij van derden heeft geproduceerd en welke aan Let it Happen zijn aangeboden ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 2. Boeker vrijwaart Let it Happen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet van niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het huidige verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en / of bescheiden. 3. Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle aanspraken van Boeker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, uitgaande van klanten van Boeker,verkregen op het niet (tijdig) verkregen van subsidies, vergunningen en / of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 4. Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden ten aanzien van Boeker, inclusief tevens verstaan ​​maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de deur Boeker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst mogelijk kunnen worden en / van het handelen van nalaten van Boeker jegens derde (n). 5. Indien Boeker elektronische bestanden, software van informatiedragers aan Let it Happen verstrekt, meld Boeker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden operaties ten behoeve van Boeker, inclusief tevens verstaan ​​maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de deur Boeker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst mogelijk kunnen worden en / van het handelen van nalaten van Boeker jegens derde (n). 5. Indien Boeker elektronische bestanden, software van informatiedragers aan Let it Happen verstrekt, meld Boeker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.Boeker vrijwaart Let it Happen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden operaties ten behoeve van Boeker, inclusief tevens verstaan ​​maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de deur Boeker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst mogelijk kunnen worden en / van het handelen van nalaten van Boeker jegens derde (n). 5. Indien Boeker elektronische bestanden, software van informatiedragers aan Let it Happen verstrekt, meld Boeker dat deze vrij zijn van virussen en defecten. tevens tevens verstaan ​​maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Boeker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en / of het handelen van nalaten van Boeker jegens derde (n).5. Indien Boeker elektronische bestanden, software van informatiedragers aan Let it Happen verstrekt, meld Boeker dat deze vrij zijn van virussen en defecten. tevens tevens verstaan ​​maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Boeker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en / of het handelen van nalaten van Boeker jegens derde (n). 5. Indien Boeker elektronische bestanden, software van informatiedragers aan Let it Happen verstrekt, meld Boeker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Boeker niet tevreden is over de service van Let it Happen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Boeker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende mededeling dat tot de klacht heeft geleid te melden . Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”. 2. De klacht moet door Boeker voldoende onderbouwd en / of verklaardicht zijn, wil Let it Happen de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. Let it Happen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om samen tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Let it Happen en Boeker is Nederlands recht van toepassing. 2. Let it Happen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Boeker hiervan op de hoogte stellen. 3. Alle geschillen, ontstaan ​​door naar aansturen van de overeenkomst tussen Laat het gebeuren en Boeker, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.