Privacy

Privacy

Dit is de privacyverklaring van R.W. van der Meer h.o.d.n. Let it Happen, gevestigd aan de Professor Hugo de Vrieslaan 11, 3571 GE te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74206788. In dit document wordt uitgelegd hoe Let it Happen omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Let it Happen de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Let it Happen, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Let it Happen, of worden persoonsgegevens van u verstrekt in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op identificificeerde van identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Let it Happen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens
– E-mailadres
– Financiële gegevens
– Hobby’s en interesses
– Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bedoelde verstaan ​​de door u verzonden en geüploade content.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Let it Happen verwerkt worden, hebben tien doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan.
– Het uitvoeren van haar diensten
– Verbeteren van de dienstverlening
– Het uitvoeren van betalingen
– Nakomen van wettelijke verplichtingen
– Het doen van marketing- en communicatie-uitingen
– Verbeteren van de Website door middel van het analyseren van gebruikersgedrag
– Het verzenden van nieuwsbrieven
– Gegevensuitwisseling met derden ten aanzien van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Let it Happen worden persoonsgegevens verwerkt. Let it Happen verwerkt exclusieve gegevens die Let it Happen noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat verklaard om met de (persoons) gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Let it Happen bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoek van de website (https://letithappen.nl/) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Let it Happen biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming door computersystemen en / of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij van zij verstrekt en die tien keer van de automatische besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist van onvolledig vermeld te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Samenvatting wordt tevens verstaan ​​het niet, niet tijdig van foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

De door Let it Happen verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (betrokken) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Let it Happen deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Let it Happen kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld:
– Derde partijen met wie Let it Happen samenwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten door deze Derden. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afhankelijke van de dienstverlening, maar in elk geval contact- en NAW-gegevens.
– De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
– Softwareleveranciers, ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Let it Happen neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, uiteindelijk met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst vereiste risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, Passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico te bewerkstelligen beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruik van de website stemt u in met de disclaimer. Let it Happen vermeld zich recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en / of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en / of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden gegeven van onvolledig zijn. Let it Happen aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ​​door, van voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruik van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Cookieverklaring

Let it Happen maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers gemaakt te maken. Let it Happen mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruikstijden van de website. Bezoekers van de website hebben een mogelijkheid om in te checken. De cookies die Let it Happen gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar werkende werkt.Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor er geen toestemming gevraagd en verleend moet worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen waardoor onze website het beste bekeken kan worden, van dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (niet volgen). Op de website van Let it Happen worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van wat u doet op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van relevante wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Let it Happen informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via [email protected]

Gebruik Social Media

Let it Happen maakt gebruik van cookies van derde partijen op de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media-knop aanklikt, wordt een Social Media-cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP- adres herkennen waardoor u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en / of persoonsgegevens die zij verzamelen verzamelen, waardoor Let it Happen u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website veroorzaakt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Wanneer een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen waardoor uw browser alle cookies en ook de cookies van derde (n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Betreffende moet de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy-instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier zijn met uw persoonsgegevens omgaan.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
– Recht op rectificatie; U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking; Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met LetItHappen .
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan LetItHappen , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan LetItHappen over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar; De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. LetItHappen staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Let it Happen met uw persoonsgegevens omgaat, of een van de rechten rechten wenst te te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail aan [email protected] of telefonisch via 06 295 48 243 Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen gecreëerd Let it Happen u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Let it Happen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Let it Happen kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 13 augustus 2019.